knol2go knol
Boats, Types of
船 的类型 chuán de lèi xíng
knol2go knol
Types of boats 船的类型 chuán de lèi xíng include, but are not limited to,
⛴  barge - long and flat 驳 船 bó chuán
⛴  canoe - long and narrow 独木舟 dú mù zhōu
⛴  coracle 小 艇 xiǎo tǐng
⛴  cruise ship 游 轮 yóu lún
  dhow - Arab ship 阿 拉伯船 ā lā bó chuán
⛴  dinghy 小 艇 xiǎo tǐng
⛴  dredger - removes sand / dirt from the bottom 挖 泥船 wā ní chuán
⛴  dugout - hole cut out from a log 独木舟 dú mù zhōu
⛴  ferry 渡 船 dù chuán
⛴  freighter - transports goods 货 轮 huò lún
⛴  gondola - moved using a long pole 贡 多拉 gòng duō lā
⛴  kayak 皮 艇 pí tǐng
⛴  wooden raft 木 筏 mù fá
⛴  sailboat 帆 船 fān chuán
⛴  sampan 舢 板 shān bǎn
⛴  skiff - for one person 艭 huāng
  tanker - transports liquids (oil) 油 船 yóu chuán
⛴  trawler - draws a large net 拖网渔船 tuō wǎng yú chuán
⛴  whaler - for hunting whales 捕 鲸船 bǔ jīng chuán

knol2go knol
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Jenis-jenis perahu

Pelbagai jenis perahu dalam Bahasa Inggeris disenaraikan di atas.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol