knol2go knol
Internal Combustion Engine -
内燃机nèi rán jī
Petrol Engine (4 strokes)

knol knol2go
Many cars run using 4-stroke petrol engine, a type of internal combustion engine 内燃机 nèi rán jī. The combustion requires fuel (petrol), oxygen (air) and ignition temperature (created by the spark plug). The engine converts chemical energy into kinetic energy (which is used for motion) and heat energy (resulting from friction).

The four strokes are
o   induction stroke
o   compression stroke
o   power stroke
o   exhaust stroke.

.        
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Enjin Pembakaran Dalam
Enjin Petrol (4 lejang)

knol knol2go

Banyak kereta bergerak menggunakan enjin petrol 4-lejang. Enjin jenis ini merupakan enjin pembakaran dalam. Pembakaran memerlukan bahanapi (petrol), oksigen (udara) dan pencucuhan (palam pencucuh). Enjin mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik (yang digunakan untuk gerakan) dan tenaga heat (hasil daripada geseran).

Empat lejang ialah
o   lejang aruhan
o   lejang mampatan
o   lejang kuasa
o   lejang ekzos


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol