knol2go knol
Capitals of China
中 国的首都
zhōng guó de shǒu dū


Among the capitals of dynasties of China 中国 zhōng guó include (but not limited to)

Xianyang 咸阳 xián yáng
Qin Dynasty
qín

Luoyang 洛阳 luò yáng
Western Han Dynasty
西汉王朝 xī hàn wáng cháo

Chang'an 长安 cháng'ān
Western Han Dynasty
西汉王朝 xī hàn wáng cháo

Chang'an 长安 cháng'ān
Tang Dynasty
唐代 táng dài

Kaifeng 开封 kāi fēng / Bianjing 汴京 biàn jīng
Northern Song Dynasty
北宋 běi sòng

Hangzhou 杭州 háng zhōu
Southern Song Dynasty
南宋王朝 nán sòng wáng cháo

Dadu 大都 dà dū - (in addition to Shangdu shàng )
Yuan Dynasty
元朝 yuán cháo

Nanjing 南京 nán jīng
Southern Song Dynasty
南宋王朝 nán sòng wáng cháo

Nanjing 南京 nán jīng
Ming Dynasty 明代 míng dài

Beijing 北京 běi jīng
Ming Dynasty
明代 míng dài

Beijing 北京 běi jīng
Qing Dynasty 
清朝 qīng cháo

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Ibukota-ibukota Negera China


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol