knol2go knol
Five Sacred Mountains
of the Daoists
中华五岳zhōng huá wǔ yuè


The five sacred mountains of the Daoists in China 中 国 zhōng guó are as follows:
ߘ    Mount Tai 泰山 tài shān / dài shān in Shandong 山东 shān dōng 
ߘ    Mount Hua 华山 huà shān in Shaanxi 陕西 shǎn xī
ߘ    Mount Heng 衡山 héng shān in Hunan 湖南 hú nán
ߘ    Mount Heng 恒山 héng shān in Shanxi 山西 shān xī
ߘߘ Mount Song 嵩山 sōng shān in Henan 河南 hé nán


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Lima Gunung Suci / Murni
中 华五岳zhōng huá wǔ yuè

Lima gunung suci panganut-penganut Dao di negara China 中 国 zhōng guó disenaraikan di bawah:
ߘ    Gunung Tai 泰山 tài shān di Shandong 山东 shān dōng 
ߘ    Gunung Hua 华山 huà shān di Shaanxi 陕西 shǎn xī
ߘ    Gunung Heng 衡山 héng shān di Hunan 湖南 hú nán
ߘ    Gunung Heng 恒山 héng shān di Shanxi 山 西 shān xī
ߘ    Gunung Song 嵩山 sōng shān di Henan 河南 hé nán


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol