knol2go knol
Changjiang
长江 cháng jiāng
Yangtze River
 knol2go knol
Length: 6300 km
Source: 三江源Sanjiangyuan Region in 青海Qinghai at an elevation of more than 4000m
Ends: East China Sea 东海 dōng hǎi
Length: 6300km
It is the longest river in
China  中国 zhōng guó and Asia 亚洲 yà zhōu. The 长江 Changjiang / Yangtze River is the third longest river in the world 世界 shì jiè.

It flows through:
青 海 Qinghai
西 藏 Xizang/Tibet
四 川 Sichuan
云 南 Yunnan
重 庆 Chongqing
湖 北 Hubei
湖 南 Hunan
江 西 Jiangxi
安 徽 Anhui
江 苏 Jiangsu
上 海 Shanghai
knol2go knol
See also
the Yangtze River Cableway 长江索道 cháng jiāng suǒ dào
selected rivers of the world 世界的河流 shì jiè de hé liú.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Sungai Yangtze
长江 chángjiāng
 knol2go knol

Panjang: 6300 km
Sumber: Qinghai 青海 qīng hǎi
Tamat: East China Sea
Sungai Yangtze 长江 chángjiāng merupakan sungai terpanjang di negara China 中 国 zhōng guó dan Asia. Ia merupakan sungai ketiga panjang di dunia.

Ia mengalir melalui
青海 Qinghai
西藏 Xizang/Tibet
四川 Sichuan
云南 Yunnan
重庆 Chongqing
湖北 Hubei
湖南 Hunan
江西 Jiangxi
安徽 Anhui
江苏 Jiangsu
上海 Shanghai

knol2go knol
Baca juga
Lintasan Kabel Sungai Yangtze 长 江索道 cháng jiāng suǒ dào
sungai-sungai lain di dunia ini.

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knol
knol2go knol