knol2go knol
Yangtze River
长 江 cháng jiāng

 knol2go knol
Length: 6300 km
Source: Qinghai 青海 qīng hǎi
Ends: East China Sea 东海 dōng hǎi
It is the longest river in
China 中 国 zhōng guó and Asia 亚洲 yà zhōu. The Yangtze River or 长江 cháng jiāng is the third longest river in the world 世界 shì jiè.

knol2go knol
See also
the Yangtze River Cableway 长 江索道 cháng jiāng suǒ dào
selected rivers of the world 世界的河流 shì jiè de hé liú.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Sungai Yangtze
长江 chángjiāng
 knol2go knol

Panjang: 6300 km
Sumber: Qinghai 青海 qīng hǎi
Tamat: East China Sea
Sungai Yangtze 长江 chángjiāng merupakan sungai terpanjang di negara China 中 国 zhōng guó dan Asia. Ia merupakan sungai ketiga panjang di dunia.

knol2go knol
Baca juga
Lintasan Kabel Sungai Yangtze 长 江索道 cháng jiāng suǒ dào
sungai-sungai lain di dunia ini.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol