knol2go knol
Paleolithic Period in China


The
Paleolithic Period in China are marked by

Yuanmou Man 元谋人 yuán móu rén
Fossil remains found in Yunnan 云南 yún nán Province 

Lantian Man 蓝田人 lán tián rén

Peking Man / Beijing Man 北京人běi jīng rén
Fossil remains found in the Paleolithic Site of 周口店 zhōu kǒu diàn in the Fangshan 房山区fáng shān qū district of Beijing
Homo erectus pekinensis
c. 600,000 BCE


Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Zaman Paleolitik di Negeri Cina

Zaman Paleolitik di Negeri Cina dicirikan oleh manusia-manusia berikut
o   Manusia Yuanmou
o   Manusia Lantian
o   Manusia Peking


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer