knol2go knol
Archimedes' Principle
阿 基米德原则
ā jī mǐ dé yuán zé


This principle helps explain the buoyancy of an object in a medium, such as water. The Principle states that an object that is fully or partially immersed in a liquid (water) experiences a buoyant force that is equal to the weight of the medium (water) displaced. The equation of the buoyant force is given as follows

U = Vg

where
U = upthrust or buoyant force
= density of the medium (such as water)
g = acceleration due to gravity
   
If the weight of the object, W, is greater than the buoyant force, U, the object sinks.
If the weight of the object, W, is less than the buoyant force, U, the object floats.

See also pressure in liquids.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Prinsip Archimedes

Prinsip ini menghuraikan keapungan suatu jasad / objek dalam suatu bahantara, umpamanya air. Prinsip ini menyatakan bahawa sesuatu jasad yang direndamkan separa atau sepenuhnya dalam suatu cecair (misalnya air) akan mengalami daya apung. Magnitud daya apung ini adalah bersamaan berat cecair (air) yang disesarkan. Persamaan bagi daya apung adalah seperti berikut:

U = Vg

di mana
U = daya apung
⍴ = ketumpatan bahantara (seperti air)
g = pecutan disebabkan graviti
 
Sekiranya berat jasad, W, lebih besar daripada daya apung, U, jasad akan tenggelam.
Sekiranya berat jasad, W, kurang daripada daya apung, U, jasad akan terapung.

Baca juga mengenai
tekanan dalam cecair.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol