knol2go knol
   
Specific Heat Capacity

Symbol c
Definition the amount of heat needed to raise the temperature of 1kg of a substance by 1 degree Celsius (10C) or 1 Kelvin (1K)
Unit J kg-1 K-1
or

J kg-1 0C-1
Equation c = Q/mΔϴ
where
c = specific heat capacity,
Q = quantity of heat,
m = mass of object 
Δϴ = change in temperature
   
Since the formula involves the difference in temperature, Δϴ, the unit of of degrees Celsius (0C) and Kelvin (K) are inter-changeable.
   
For example,
the difference (100
0C - 300C) = (373K - 303K)knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
   
   
Muatan Haba Tentu
         
Simbol c
Takrifan kuantiti atau jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1kg sesuatu jasad sebanyak 1 darjah Celcius atau 1 Kelvin
Unit J kg-1 K-1
or

J kg-1 0C-1
Persamaan c = Q/mΔϴ
di mana
c = muatan haba tentu, Q = kuantiti haba,
m = jisim objek
Δϴ =perubahan dalam suhu
       
Oleh kerana formula muatan haba tentu melibatkan perubahan suhu
Δϴ , unit suhu iaitu darjah Celsius (0C) dan Kelvin (K) adalah saling bertukar.

Sebagai contoh,
(100
0C - 300C) = (373K - 303K) 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer