knol2go knol
Chinese Herbal Tea
汉 方凉茶 hàn fāng liáng chá
knol2go knol
Many Chinese believe that drinking 汉方凉茶 hàn fāng liáng chá (a selected group of Chinese herbal tea) can "cool the body down". In other words, drinking 汉方凉茶 hàn fāng liáng chá can reduce or clear "internal body heat"  清热 qīng rè / 清火 qīng huǒ. Among the popular 汉 方凉茶 hàn fāng liáng chá include

王老吉 wáng lǎo jí
photo shown above

二十四味凉茶  èr shí sì wèi liáng chá
literal translation:  24 flavors herbal drink


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Teh Herba China
汉方凉茶 hàn fāng liáng chá
knol2go knol
Ramai orang China percaya bahawa minuman 凉茶 liáng chá (sekumpulan daripada teh herba China) boleh "menyejukkan badan". Dalam perkataan lain, minuman 凉茶 liáng chá boleh mengurangkan "haba dalaman badan" - dikenali sebagai 清火 qīng huǒ. Di antara minuman 凉茶 liáng chá yang popular ialah
王老吉 wáng lǎo jí
二十四味凉茶  èr shí sì wèi liáng chá


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol