knol2go knol
Web Design,
Layers


The three layers of web design and development are as follows:

Layer Description

1 Structure
or 
Content (consisting of text or images)
HTML
2 Presentation
or
Style (which show how elements are displayed)
CSS
3 Behaviour
This layer allows interaction
JavaScript


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Reka bentuk Laman Web

Tiga lapisan dalam reka bentuk dan pembangunan laman web ialah

Lapisan Huraian
1 Struktur
atau
Kandungan
(terdiri daripada teks atau imej)
HTML
2 Persembahan
atau
Gaya (yang menunjukkan bagaimana unsur- unsur dipamerkan
CSS
3 Perilaku
Lapisan ini membenarkan interaksi
JavaScript

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol