knol2go knol
Geometry
几何学 jǐ hé xué

The word geometry 几何学 jǐ hé xué has the prefix- geo and the suffix - metry. The geo - prefix is related to Earth 地 球 dì qiú and the suffix - metry has the meaning of measuring or measurements 测量 cè liáng. Geometry 几何学 jǐ hé xué can, therefore, be thought of as the measurements 测量 cè liáng of the Earth 地 球 dì qiú and things on it.

In mathematics
数学 shù xué , geometry 几何学 jǐ hé xué can defined as the study of

space 空间 kōng jiān
figures 图形 tú xíng
points 点 diǎn / 方位 fāng wèi
lines 线条 xiàn tiáo
curves 曲线 qū xiàn ,   and
shapes 形状 xíng zhuàng .

See also

algebra 代数学 dài shù xué
calculus 微积分学 wéi jī fēn xué

In three languages:

earth - bumi - 地球 dì qiú

geometry - geometri - 几何学 jǐ hé xué

mathematics - matematik / ilmu hisab - 数学 shù xué
measurement - pengukuran - 测量 cè liáng

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Geometri
几 何学 jǐ hé xué


Geometri dalam Bahasa Inggeris mempunyai imbuhan geo- (yang bermaksud
Bumi) dan imbuhan -metry (yang bermaksud pengukuran). Menggunakan imbuhan-imbuhan tersebut, geometri boleh dianggap sebagai pengukuran Bumi atau benda-benda di Bumi.

Dalam bidang matematik, geometri boleh ditakrifkan sebagai kajian ruang, bentuk, garis lurus dan garis lengkung.