knol2go knol

Scientific Notation
         
This a short way to express very large or very small numbers. It is based on powers of the base number 10. The first number is known as the coefficient, and the second, the base. The coefficient must have a value greater than or equal to 1 but less than 10. The base for scientific notation is 10 and is written in exponent form. For example,
       
3,450,000
 
   
written in scientific notation is
3.45 X 106
In this example, the number

o    3.45 is the coefficient
o    10 is the base
o    6 is the exponent or the power (of 10).
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Tatatanda Saintifik
     

Tatatanda ini digunakan untuk menyatakan nombor yang bernilai amat besar atau amat kecil. Ia berdasarkan kuasa nombor asas 10. Nombor pertama digelar "pekali" (koefisyen) dan nombor kedua dinamakan "asas". Nilai pekali mestilah lebih besar daripada, atau sama dengan, 1. Ia juga seharusnya lebih kecil daripada 10. Nombor asas bagi tatatanda saintifik ialah 10 dan ia ditulis dalam bentuk kuasa.
Sebagai contoh, nombor
    
3,450,000

apabila ditulis dalam bentuk tatatanda saintifik ialah

3.45 X 106
 
D
alam contoh ini, nombor

o    3.45 ialah pekali (koefisyen)
o    10 ialah asas
o    6 ialah kuasa bagi nombor asas 10.
      
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer