knol2go knol
Hazard Symbols
危险性符号 wéi xiǎn xìng fú hào

Symbols
Meaning Examples
knol2go knol
Poisonous/
Toxic

mercury
水银
shuǐ yín

lead
qiān
bromine
xiù
knol2go knol
Flammable
易燃的
yì rán de

petrol
汽油 qì yóu
alcohol (ethanol)
酒精 jiǔ jīng
kerosene
煤油
méi yóu

knol2go knol
Explosive
爆炸的
bào zhà de
potassium
jiǎ
sodium

knol2go knol
Corrosive
腐蚀性的
fǔ shí xìng de

sulphuric acid
硫酸
liú suān

hydrochloric acid
盐酸
yán suān

knol2go knol
Irritant or Harmful
刺激性或有害的
cì jī xìng huò yǒu hài de

ammonia
ān
chloroform
氯仿 lǜ fǎng
knol2go knol
Radioactive
放射性的
fàng shè xìng de

plutonium

uranium
yóu

A place where we can see these symbols 符 号 fú hào is in a science laboratory 科学实验室 kē xué shí yàn shì.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Simbol Berbahaya
Simbol Makna Contoh-contoh
knol2go knol
Beracun/
Toksik
merkuri

plumbum

bromin
knol2go knol
Mudah terbakar
petrol

alkohol (etanol)

kerosin
knol2go knol
Mudah meletup
kalium

natrium
knol2go knol
Mengakis asid sulfurik

asid hidroklorik
knol2go knol
Merengsakan atau Berbahaya ammonia

kloroform
knol2go knol
Radioaktif plutonium

uranium

Suatu tempat di mana simbol-simbol ini boleh dilihat adalah di dalam
makmal sains 科学实验室 kē xué shí yàn shì.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol