knol2go knol
China's Military Aircraft (Selected List)
军机jūn jī


Among the military airplanes featured in the movie "Sky Hunter" 空天猎 kōng tiān liè are

歼-10 C jiān (Fighter plane) 
代号 dài hào (code name):
J-10 C
绰 号chuò hào (nickname): "猛龙 měng lóng" (Valiant Dragon)

歼-11 jiān (Fighter plane)
代号 dài hào (code name):
J-11

✈ 歼-20 jiān (Fighter plane)
代号 dài hào (code name):
J-20   

绰号 chuò hào (nickname): "威龙 wēi lóng" (Mighty Dragon)


✈ 空 警-500 kōng jǐng (sky patrol)
代号 dài hào (code name): KJ-500

轰 油-6  hōng yóu (fuel dispenser)
代号 dài hào (code name):
HU-6

运-20 yùn (transport)
代号 dài hào (code name): Y-20  

绰号 chuò hào (nickname): "鲲鹏kūn péng" (Roc)


✈ 米-171  MI171

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Pesawat Tentera China


Sila lihat di atas untuk senarai terpilih pesawat tentera China.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol