knol2go knol
  Ethnic Groups of China
 
中华民族 zhōng huá mín zúChina 中 国 zhōng guó has 56 ethnic groups 民族 mín zú.  They are

1.    Naxi (Nakhi) (S Yunnan)
1.    纳西族 nà xī zú

2.    Jingpo (Chingpo) (Yunnan)
2.    景颇族 jǐng pō zú

3.    Hani (Yunnan)
3.    哈尼族 hā ní zú

4.    Dulong (Drung) (NW Yunnan)
4.    独龙族 dú lóng zú

5.    De'ang (Yunnan)   
5.    德昂族 dé áng zú
previously
5.    Benglong (Penglung)(Yunnan)
5.    崩龙族 bēng lóng zú

6.    Dai (Tai) (Yunnan)
6.    傣族 dǎi zú

7.    Blang (Yunnan)
7.    布朗族 bù lǎng zú

8.    Bai (Pai) (Yunnan)
8.    白族 bái zú

9.    Achang (also Ngac'ang or Maingtha) (Yunnan)
9.    阿昌族 ā chāng zú

10.    Pumi (Yunnan)
10.    普米 pǔ mǐ

11.    Lisu (Yunnan)
11.    傈僳族 lì sù zú

12.    Lahu (Yunnan)
12.    拉祜族 lā hù zú

13.    Nu (Yunnan)
13.    怒族 nù zú

14.    Jinuo/Jino (Yunnan)
14.    基诺族 jī nuò zú

15.    Va (Wa) (Yunnan)
15.    佤族 wǎ zú

16.    Mosuo (Yunnan and Sichuan)
16.    摩梭族 mó suō zú

17.    Yi (Yunnan, Sichuan, Guizhou)
17.    彝族  yí zú

18.    Zhuang (Chuang) (Guangxi, Yunnan, and Guangdong)
18.    壮族 zhuàng zú

19.    Miao (Hmong) (southwest China)
19.    苗族 miáo zú

20.    Yao (southwest China)
20.    瑶族 yáozú

21.    Kazakh (Xinjiang)
21.    哈萨克族 hā sà kè zú

22.    Kirghiz/Kyrgyz (Xinjiang)
22.    柯尔克孜族 kē ěr kè zī zú

23.    Uyghur (Xinjiang)
23.     维吾尔族 wéi wú'ěr zú

24.    Ozbek (Uzbek) (Xinjiang)
24.    乌孜别克族 wū zī bié kè zú

25.    Tajik (Xinjiang)
25.    塔吉克族 tǎ jí kè zú

26.    Tatar (Xinjiang)
26.    塔塔尔族 tǎ tǎ ěr zú

27.    Mongol (Xinjiang, Inner Mongolia)
27.    蒙古人 ménggǔ rén

28.    Xibo (Sibo) (Xinjiang and Liaoning)
28.    锡伯族 xī bó zú
29.    Tibetans (Tibet)
29.    藏族 zàng zú

30.    Lhoba (Lopa) (Tibet)
30.    珞巴族 luò bā zú

31.    Hezhe/Hezhen/Hoche (Heilongjiang)
31.    赫哲族 hè zhé zú

32.    Daur (Tahur) (Heilongjiang)
32.    达斡尔族 dá wò ěr zú

33.    Oroqen (Olunchun) (Heilongjiang, Inner Mongolia)
33.    鄂伦春族 è lún chūn zú

34.    Ewenki (Owenk) (Inner Mongolia)
34.    鄂温克族 è wēn kè zú

35.    Manchu (Liaoning)
35.    满族 mǎn zú

36.    Gelo or Klau  (Guizhou)
36.    仡佬族 gē lǎo zú

37.    Bouyei (Puyi) (Guizhou)
37.    布依族 bù yī zú

38.    Shui (Guizhou)
38.    水族 shuǐ zú

39.    Maonan (Guangxi)
39.    毛南族 máo nán zú

40.    Dong (Tung) (Guizhou, Hunan, Guangxi Zhuang Autonomous Region)
40.    侗族 dòng zú

41.    Jing (Ching) (Guangxi Zhuang Autonomous Region)
41.    京族 jīng zú

42.    Yugur (Yuku) (Gansu)
42.    裕固族 yù gù zú

43.    Dongxiang (Tunghsiang) (Gansu)
43.    东乡族 dōng xiāng

44.    Bao'an/Bonan (Paoan) (Gansu)
44.    保安族 bǎo ān zú

45.    Sala (Salar) (Qinghai/Gansu)
45.    撒拉族 sā lā zú

46.    Qiang (Chiang) (Sichuan)
46.    羌族 qiāng zú 

47.    Qiang (Chiang) (Sichuan)
47.    羌族 qiāng zú

48.    She (southeast China)
48.    畲族 shē zú

49.    Tu (Qinghai)
49.    土族 tǔ zú

50.    Tujia (Tuchia) (Hunan and Hubei)
50.    土家族 tǔ jiā zú

51.    Li (Guangdong)
51.    黎族 lí zú

52.    Koreans
52.    朝鲜 cháo xiǎn

53.    Russian ethnic minority in China
53.    俄罗斯族 é luó sī zú

54.    Hui (across China)
54.    回族 huí zú
55.    Gaoshan (Kaoshan) (Taiwan)
55.    高山族 gāo shān zú

56.    Han
56.    汉族 hàn zú


Note:
.    Subfamily of
Yi
.    彝族支系撒尼族 yí zú zhī xì sā ní zú


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol