knol2go knol
Orang Asli -
The Indigenous People of Peninsular Malaysia

knol2go knol
The Indigenous People of Peninsular Malaysia are Bumiputeras and they can be divided into three main groups. Each group has 6 member tribes thus making a total of 18 groups.

Proto-Malay
Temuan
Semelai
Jakun
Orang Kanaq
Orang Kuala
Orang Seletar

Negrito (also known as Semang)
Kensiu
Kintaq
Jahai
Mendriq
Bateq
Lanoh

Senoi
Temiar
Semai
Semoq Beri
Che Wong
Jah Hut
Mah Meri

The Proto-Malays in southern peninsula use Austronesian (see language families) while the Negritos (northern region) and Senois (central region) use Austroasiatic (see language families).

Visit these museums
Orang Asli Museum, Malaysia
Orang Asli Crafts Museum, Malaysia 
to fully appreciate the photos of the samples seen here.

 
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Orang Asli Semenanjug Malaysia
knol2go knol
Orang Asli Semenanjung Malaysia merupakan Bumiputera dan boleh dibahagikan kepada tiga suku bangsa. Setiap suku bangsa terdiri daripada 6 ahli suku kaum dan dengan demikian terdapat sejumlah 18 kumpulan.

Melayu Asli
Temuan
Semelai
Jakun
Orang Kanaq
Orang Kuala
Orang Seletar

Negrito (juga dikenali sebagai Semang)
Kensiu
Kintaq
Jahai
Mendriq
Bateq
Lanoh

Senoi
Temiar
Semai
Semoq Beri
Che Wong
Jah Hut
Mah Meri

Suku bangsa Melayu Asli yang lazimnya menetap di selatan semenanjug menggunakan bahasa Austronesian (sila lihat rumpun bahasa) manakala suku bangsa Negrito (utara semenanjung) and Senoi (tengah semenanjung) menggunakan bahasa Austroasiatic (lihat rumpun bahasa).


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol