knol2go knol
Chinese Dictionaries

The three well known Chinese dictionaries are
Shuowen
说文解字 shuō wén jiě zì
This is the first Chinese character dictionary with about 10,000 entries.
Shuowen is said to be compiled / authored by Xu Shen许慎 xǔ shèn in 121 CE.

Kang Xi (康熙) Dictionary
康熙字典 kāng xī zì diǎn
This dictionary compiled during the Qing Dynasty contains about 47,000 character entries.
It was a order / a decree given by Emperor
Kang Xi 康 熙 kāng xī in 1710 CE.
Zhonghua Zihai
中华字海 zhōng huá zì hǎi
This is the most comprehensive Chinese character dictionary with over 85,000 character entries.

It was compiled in 1994 CE.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Kamus-kamus Bahasa China

Tiga kamus Bahasa China yang terkemuka ialah

Shuowen
说文解字 shuō wén jiě zì
Ia merupakan kamus Bahasa China pertama dan mengandungi lebih kurang 10,000 kemasukan.
Shuowen dikatakan dikompilasikan / ditulis oleh Xu Shen许慎 xǔ shèn pada tahun Masehi 121.

Kamus Kang Xi (康熙)
康熙字典 kāng xī zì diǎn
Kamus ini dikompilasikan semasa Dinasti Qing dan mengandungi lebih daripada 47,000 kemasukan.
Tugas ini diperintahkan oleh Maharaja
Kang Xi 康 熙 kāng xī pada tahun
Masehi 1710.
Kamus Zhonghua Zihai
中华字海 zhōng huá zì hǎi
Ia merupakan kamus Bahasa China yang paling lengkap dengan lebih daripada 85,000 kemasukan.

Ia dikompilasikan pada tahun Masehi 1994.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol