knol2go knol
Natural Phenomena
自然现象zì rán xiàn xiàng


Examples of natural phenomena 自然现象 zì rán xiàn xiàng include
     
o   earthquake 地震 dì zhèn
o   tsunami 海啸 hǎi xiào
o   hurricane 台风 tái fēng
o   typhoon 台风 tái fēng
o   the formation of a rainbow 彩虹 cǎi hóng

o   the formation of dew 露水 lù shuǐ
o   the formation of clouds 云 yún

   
Wars, crimes 罪 行 zuì xíng, cloning of living things and the development of the Internet are examples of phenomena that are not natural. T
he study of the natural phenomena is called Science 科 学 kē xué.

 
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Fenomena Semulajadi
自 然现象zì rán xiàn xiàng

Contoh-contoh fenomena semulajadi ialah
   
o   gempa bumi
地震 dì zhèn
o   tsunami 海啸 hǎi xiào
o
  
taufan 台风 tái fēng
o   pembentukan pelangi
彩虹 cǎi hóng
o   pembentukan embun
露水 lù shuǐ
o   pembentukan awan yún

Perang, jenayah, pengklonan benda hidup dan pengembangan Internet merupakan contoh-contoh fenomena bukan semula- jadi.
K
ajian fenomena semulajadi dipanggil Sains.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol