knol2go knol
Oceans of the World
世界的海洋 shì jiè dì hǎi yáng
knol2go knol
The oceans 海洋 hǎi yáng of the world 世界的海洋 shì jiè dì hǎi yáng are
Atlantic Ocean
大西洋 dà xī yáng

Arctic Ocean
北冰洋 běi bīng yáng

Indian Ocean
印度洋 yìn dù yáng

Pacific Ocean
太平洋 tài píng yáng

Southern Ocean
南部海洋 nán bù hǎi yáng


See also oceans 海洋 hǎi yáng

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Lautan-lautan di Dunia Kita
knol2go knol
Lautan-lautan 海洋 hǎi yáng di dunia kita termasuk
Lautan Atlantik
Lautan Artik
Lautan Hindi
Lautan Pasifik
Lautan Selatan

Baca juga lautan-lautan

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol