knol2go knol
ASEAN东南亚国家联盟
 dōng nán yà guó jiā lián méng

knol2go knol
ASEAN stands for The Association of Southeast Asian Nations. It was established on the 8th of August, 1967.

ASEAN 东南亚国家联盟  dōng nán yà guó jiā lián méng comprises of the countries listed below.


Brunei 文莱达鲁萨兰国 wén lái dá lǔ sà lán guó

Cambodia 柬 埔寨 jiǎn pǔ zhài
Indonesia 印 度尼西亚 yìn dù ní xī yà

Laos 老挝 lǎo wō

Malaysia 马 来西亚 mǎ lái xī yà
Myanmar 缅 甸 miǎn diàn
Philippines 菲 律宾 fēi lǜ bīn
Singapore 新 加坡 xīn jiā pō

Thailand 泰 国 tài guó

Vietnam 越南 yuè nán

Be part of 
MyASEAN facebook community.

Click on / Touch  the icons on the bottom of this page
to join the Facebook and My1ASEAN Twitter communities here.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
ASEAN
东南亚国家联盟
 dōng nán yà guó jiā lián méng

knol2go knol

ASEAN merupakan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara. Persatuan ini terdiri daripada negara-negara tersenarai di bawah.
Tarikh pertubuhan: 8 Ogos 1967


Brunei 文莱达鲁萨兰国 wén lái dá lǔ sà lán guó

Cambodia 柬 埔寨 jiǎn pǔ zhài
Indonesia 印 度尼西亚 yìn dù ní xī yà

Laos 老 挝 lǎo wō

Malaysia 马 来西亚 mǎ lái xī yà
Myanmar 缅 甸 miǎn diàn
Philippines 菲 律宾 fēi lǜ bīn
Singapore 新 加坡 xīn jiā pō

Thailand 泰 国 tài guó

Vietnam 越南 yuè nán
   
Jadilah sebahagian daripada komuniti Facebook MyASEAN facebook community dan Twitter My1ASEAN. Sentuh atau Klik icon di bawah.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol