knol2go knol
BRICS
金 砖 jīn zhuān


The acronym BRICS 金 砖 jīn zhuān stands for the following countries:

B - Brazil 巴西 bā xī
R - Russia 俄罗斯 é luó sī
I - India 印度 yìn dù
C -
China 中 国 zhōng guó
S - South Africa 南非 nán fēi

See also another group of countries known as
ASEAN 东 南亚国家联盟  dōng nán yà guó jiā lián méng.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Negara-negara BRICS
金砖 jīn zhuān

Negara-negara BRICS terdiri daripada

B - Brazil / Brasil
巴 西 bā xī
R - Russia / Rusia
俄 罗斯 é luó sī
I - India 
印 度 yìn dù
C -
China 中 国 zhōng guó
S - South Africa / Afrika Selatan
南 非 nán fēi

Baca juga
ASEAN 东 南亚国家联盟  dōng nán yà guó jiā lián méng.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol