knol2go knol
Chinese Food & Beverages
中 国食物和饮料zhōng guó shí wù hé yǐn liào


Chinese Tea 茶 chá
Dim Sum 点心 diǎn xīn
fish, Chinese ways of cooking
guilinggao 龟苓膏 guī líng gāo
rice wine / choujiu
qing tuan (green dumplings) 青团qīng tuán

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Makanan dan Minuman China

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol